Nasze przedszkole

Nasze przedszkole
Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku,
nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną
ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka
w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkoleOptymistyczne przedszkole

   Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości.
Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków,
w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną,
wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną,
przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

Wyróżniamy się gdyż...
 • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
 • mamy bezpłatny angielski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
 • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

WAŻNE INFORMACJE

Wykaz projektów zgłoszonych do Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego w roku szkolnym 2018/2019

I projekt

Zestaw interaktywny w którego skład wchodzą:

Tablica biała suchościeralna

Przystawka interaktywna my board Infinity WiFi

Projektor przenośny

Oraz  Laptop LENOVO IdeaPad B50-30 (59443132) N2840 2GB 320GB DOS

Łączny koszt projektu : 5098,99

II projekt

Góra wspinaczkowa kolorowa do ogrodu przedszkolnego marki „Remi”

GÓRA WSPINACZKOWA - KOLOR 8633 KOLEJKA GÓRSKA Z CZERWONYM JEŹDZIKIEM Oraz kolejka górska ogrodowa marki „Remi” Łączny koszt projektu : 5098 zł

III projekt

Edukacyjna ścieżka ruchu drogowego

Wybrukowanie alejki – drogi, które w prosty sposób oddawać będą warunki panujące na drodze.

Zakup 2-3 aut na akumulatory  

Łączny koszt projektu: 5124 zł

 

 

 

 

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W SOSNOWCU

Nazwa placówki

Numer telefonu

Grupa wiekowa dzieci, dla których są wolne miejsca w placówce

Przedszkole Miejskie nr 2

266 91 71

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 5

292 54 27

3, 4, 5 - latki

Przedszkole Miejskie nr 11

293 78 55

3, 5 - latki

Przedszkole Miejskie nr 12

266 38 11

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 14

266 76 62

4, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 15

266 36 13

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 19

266 13 40

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 20

299 33 39

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 22

266 54 85

3, 4 - latki

Przedszkole Miejskie nr 25

291 64 30

4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 27

266 59 58

3, 4, 5 - latki

Przedszkole Miejskie nr 28

266 52 42

4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 30

266 08 97

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 34

294 73 01

3, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 36

294 81 42

3, 4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 38

263 56 49

4, 5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 39

298 93 93

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 43

z Oddziałem Integracyjnym

263 19 96

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 44

263 17 07

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 46

263 27 83

5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 47

299 67 04

4, 5 - latki

Przedszkole Miejskie nr 50

266 75 78

5, 6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 53

263 65 58

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 54

299 20 21

6 - latki

Przedszkole Miejskie nr 55

z Oddziałem dla Dzieci Specjalnej Troski

293 36 97

3 - latki + miejsca w oddziale specjalnym

Przedszkole Miejskie nr 57

291 30 24

5, 6 - latki

 

Wykaz Przedszkoli, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą przyjąć dzieci 2,5 - letnie:

 • Przedszkole Miejskie nr 2
 • Przedszkole Miejskie nr 5
 • Przedszkole Miejskie nr 11
 • Przedszkole Miejskie nr 12
 • Przedszkole Miejskie nr 22
 • Przedszkole Miejskie nr 30
 • Przedszkole Miejskie nr 34
 • Przedszkole Miejskie nr 36
 • Przedszkole Miejskie nr 55

 

Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Sosnowcu informuje szanownych Rodziców, iż:

 • administratorem danych osobowych wychowanków przedszkola oraz ich opiekunów prawnych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 z siedzibą w Sosnowcu, przy          ul. Jana Kilińskiego 6;
 • Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań statutowych przedszkola: opiekuńczo, dydaktyczno – wychowawczych, w tym:  dla     celów realizacji umów zawartych z przedszkolem oraz  kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • odbiorcą danych osobowych wychowanków i ich opiekunów prawnych są pracownicy przedszkola oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych będą przechowywane do końca okresu korzystania wychowanka z wychowania przedszkolnego, za wyjątkiem danych zawartych w dziennikach zajęć, które zgodnie z odrębnymi przepisami przechowywane są przez okres 50 lat, natomiast dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji, w przypadku gdy dziecko nie jest wychowankiem przedszkola, przechowywane są do końca roku szkolnego, którego rekrutacja dotyczyła; 
 • opiekun prawny wychowanka przedszkola posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  opiekun prawny wychowanka przedszkola ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka lub jego opiekuna prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola  oraz zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczo, wychowawczo - dydaktycznych przez przedszkole,a nieudostępnienie danych będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola;
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały profilowaniu.
 • administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Sosnowcu, jako Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

 

Szanowni Rodzice

 

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej projekcji. Warto!

 

„Wielka Moc” to pierwsza w Polsce animowana produkcja skierowana do rodziców małych dzieci. W trakcie kilkuminutowej animacji poznajemy małego Roberta, jego rodziców oraz drzewo skrywające pewną tajemnicę... O tym, co z tego wyniknie i jak wpłynie na dalsze losy rodziny, dowiemy się podczas premiery. Konstrukcja filmu, spokojna narracja i wysoka jakość animacji zachęcają do autorefleksji i niejako między wierszami dostarczają wiedzy, która może być pomocna obecnym i przyszłym rodzicom w pogłębianiu bliskości z dzieckiem i odnalezieniu własnej rodzicielskiej „wielkiej mocy”.

 

http://wielkamoc.eu/

Kampania i projekt dla rodziców

Animacja „Wielka Moc” to część kampanii społeczno-edukacyjnej o ogólnopolskim zasięgu, której celem jest zwrócenie uwagi na rolę budowania bezpiecznych więzi z naszymi dziećmi. Oprócz filmu i elementów promocyjnych, tworzona jest baza wiedzy skierowana dla rodziców oraz szeroka oferta spotkań edukacyjnych i warsztatowych. Rodzice mogą uczestniczyć w treningach wzmacniających więzi z dzieckiem, analizach relacji rodzica i dziecka w oparciu o materiał audiowizualny, indywidualnych i rodzinnych spotkaniach konsultacyjnych oraz psychoterapeutycznych ze specjalistami Stowarzyszenia. Inicjatywa realizowana jest m.in. w ramach „Czeladzkiej Akademii Rodzica”.

Rekrutacja na poszczególne formy pracy poprzez formularz na naszej stronie:

www.moc-wsparcia.pl

www.wielkamoc.eu

 

Zapraszamy do zapoznania się z animacją i z ofertą warsztatową.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Stowarzyszenia Moc Wsparcia

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SOSNOWCU
Sosnowiec 41-200, ul. Pogotowia 1
tel. /32/ 266-28-23÷24, fax /32/ 266-38-83
www: www.psse.sosnowiec.pl    e-mail: sekretariat@psse.sosnowiec.pl

 

              NS-HDM/0612/ 4 /17                                                                                                            Sosnowiec, dn. 14.09.2017r.

 

 


edukacja@um.sosnowiec.pl
                                                               


    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że w związku
z zarejestrowaniem na terenie kraju i woj. śląskiego  wzrostu zachowań na WZW typu A wskazane jest przypomnienie właściwych zasad higieny, w tym w szczególności mycia rąk, w stosunku do podopiecznych i wychowanków placówek oświatowo -wychowawczych zlokalizowanych na terenie Sosnowca.
    W celu rozpowszechnienia właściwych zasad higieny proszę o przekazanie powyższej informacji wszystkim podległym placówkom i rozpowszechnienie przesłanych ( w wersji elektronicznej) piktogramów.

 

 

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora w Sosnowcu
mgr inż Danuta Kogut