Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkole

          Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości. Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

 • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
 • mamy bezpłatny angielski 2 razy w tyg
 • radosne zajęcia muzyczne 2 razy w tyg
 • ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
 • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU

WAŻNE INFORMACJE

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Wydawanie i przyjmowanie "WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA" odbywać się będzie w terminie: 01.03.-31.03.2015r.
 2. Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola, wypełniają "DEKLARACJĘ WOLI KONTYNUOWANIA  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2015r. Brak deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklaracje dostępne będą u Intendenta i wychowawców grupy.
 3. Dzieci pięcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci czteroletnie, z obwodu Przedszkola Miejskiego nr 15 - przyjmowane są w pierwszej kolejności.
 4. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice winni złożyć dokumenty potwierdzające występowanie niżej wymienionych okoliczności:

 

 

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY

a)

wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem z kancelarii przedszkola (dostępne w przedszkolu)

b)

niepełnosprawność dziecka

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem

c)

niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności

d)

niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

Orzeczenia o niepełnosprawności

e)

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności

f)

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem z kancelarii przedszkola

g)

objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą potwierdzona kserokopia

h)

Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego

Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem

i)

Oboje rodzice pracujący

 Zaświadczenia o zatrudnieniu (Art. 20t.1, ppkt. 2) UoSO) lub wypis z rejestru działalności gospodarczej

j)

Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka edukacją przedszkolną

Opinia PPP - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem

k)

Rodzic uczący się

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

 

 1. Wraz z Wnioskiem - Rodzic/Opiekun prawny winien złożyć Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania (wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem z kancelarii przedszkola).
 2. We Wniosku podaje się następujące dane:

a)

imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b)

imiona i nazwiska rodziców dziecka;

c)

adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

d)

adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka służące zapewnieniu szybkiego kontaktu;

e)

wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli wraz z numerem i adresem przedszkola;

f)

dane dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, korzystania z posiłków oraz inne istotne informacje.

 

 1. Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/Opiekuna prawnego we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.
 2. Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor przedszkola powoła Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem będzie rozpatrzenie złożonych wniosków.
 3. Imienne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych udostępnione będą do wiadomości Rodziców w dniu 30.04.2015r. po godz. 1400 w ogólnie dostępnym miejscu, tj. na drzwiach zewnętrznych przedszkola.
 4. Rodzice, których dzieci nie zostaną przyjęte do przedszkola będą mogli złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji Komisji, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości i w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku winni otrzymać pisemne wyjaśnienie od Przewodniczącego. Na rozstrzygnięcie Komisji Rodzicowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, natomiast na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.
 5. Rodzice /opiekunowie/, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.
 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem.

           

        Poniżej załączniki z deklaracjami do pobrania :

zalacznik_nr_1_wniosek_o_przyjecie_dziecka.doc

zalacznik_nr_2_deklaracja_woli_kontynuowania_e._przedszkolnej_(1).doc

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_wielodzietnosci.doc

zalacznik_nr_4_rodzic_samotny_oswiadczenie.doc

zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.doc

http://www.csf.katowice.pl/cms.php?img=4748

Zajęcia otwarte dla Rodziców w grupie „Biedronki” odbędą się 22 kwietnia 2015 r. o godz.09.30.

                                                Zapraszamy

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu
  41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6

 • 032/266 36 13

Galeria zdjęć